Vorige

Volgende

1. Inleiding

1. Inleiding

De Erfgoedinspectie werkt aan een duurzaam behoud en een goede toegankelijkheidvan erfgoed en overheidsinformatie. Daarbij is het streven zo veelmogelijk kwaliteitsborging door de betrokken instellingen zèlf te realiseren.Bij onvoldoende naleving signaleert de Erfgoedinspectie de risico’s en intervenieert ze in gepaste vorm, met toezicht op maat. Toezicht houdt de verantwoordelijken scherp en zorgt voor een onafhankelijke blik die bijdraagt aan de naleving van wet- en regelgeving.

Dit jaarverslag is een verslag van de in 2013 uitgevoerde werkzaamheden op
basis van het werkprogramma 2013-2014. In dit programma staat het begrip
kwaliteit centraal. In 2015 wordt de verantwoording over de gehele periode
van het werkprogramma gegeven.

In 2013 heeft de Erfgoedinspectie drie thema- en zeventig inspectieonderzoeken verricht. Er werd 282 keer een incident in behandeling genomen of een vraag om informatie beantwoord. Er zijn 374 uitvoervergunningen verleend. In dit verslag wordt hierop nader ingegaan. Ook is in 2013 de Monitor Erfgoedinspectie. Staat van de naleving 2011-2012 uitgebracht. Deze publicatie schetst de staat van het beheer en het behoud van het Nederlands erfgoed en de duurzaamheid en toegankelijkheid van overheidsinformatie. Ook kwaliteitszorg, zelfregulering en de inzet en beschikbaarheid van personeel en middelen zijn onderwerp van dit onderzoek. Verder heeft de Erfgoedinspectie gewerkt aan haar toezichtkader en zijn voor de sectoren ‘archieven’ en ‘collecties’ toetsingskaders opgesteld. Dit vergroot de transparantie in het optreden van de inspectie.
In de Inspectieraad (het samenwerkingsverband van Rijksinspecties) is de Erfgoedinspectie portefeuillehouder voor kennisontwikkeling op het gebied van maatschappelijke verantwoording.

Een belangrijke ontwikkeling in dit verslagjaar is de door Minister Bussemaker aangekondigde ‘Erfgoedwet’. In deze nieuwe wet wordt een aantal bestaande wetten en regelingen op het gebied van monumentenzorg, archeologie, de handel in cultuurgoederen en de zorg voor de rijkscollectie samengevoegd en, waar mogelijk, geïntegreerd. Ook het toezicht wordt in de wet verankerd. Op basis van haar kennis van en ervaringen met het toezicht neemt de Erfgoedinspectie deel aan de voorbereiding van de wet. Ook zal de Erfgoedinspectie toetsen of de voorgenomen wet- en regelgeving voldoende helder is om goed nageleefd te kunnen worden.