Vorige

Volgende

3. vragen en meldingen

3. vragen en meldingen

Jaarlijks komen vragen en meldingen bij de Erfgoedinspectie binnen, hieronder volgt een overzicht per toezichtdomein.

Archieven

Er zijn 130 vragen binnengekomen over de toepassing van de Archiefwet, waarbij het merendeel betrekking had op het beheer van examengegevens van het Middelbaar Beroepsonderwijs en voormalige inservice-opleidingen voor ziekenverzorging. Het aanvragen van een vervangend diploma blijkt een probleem als scholen en verpleeginrichtingen zijn gefuseerd of opgeheven. De Erfgoedinspectie is met DUO en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in overleg over een duurzame oplossing voor dit probleem.

Van de 14 meldingen die binnenkwamen zijn er 6 nader onderzocht. Het betreft hier voornamelijk onderzoek naar de beschikbaarheid en de raadpleegbaarheid van archieven. Een van de meldingen betreft het digitaliseren en vernietigen van historische kadasterkaarten door het Kadaster. Het Kadaster werkt in overleg met het Nationaal Archief aan een oplossing, de Erfgoedinspectie is hierbij betrokken. Een andere melding houdt verband met onduidelijkheid bij gemeenten en provincies over de toepassing van de Archiefwet bij het registeren van Koninklijke onderscheidingen. Samen met de provinciale archiefinspecties zijn met de Kanselarij der Nederlandse Orden afspraken gemaakt over de verbetering van het gemeenschappelijk gegevensbeheer bij het toekennen van Koninklijke onderscheidingen. De Erfgoedinspectie heeft naar aanleiding van verschillende inspecties het Ministerie van Veiligheid en Justitie dringend verzocht om verbetermaatregelen te treffen voor het beheer van TBS-dossiers. De gevoelige aard van de dossiers, de bewaaromstandigheden en de aangekondigde sluiting van forensisch psychiatrische instellingen maken dat gericht handelen op zeer korte termijn noodzakelijk is. Het ministerie heeft toegezegd de problemen op te lossen. De Erfgoedinspectie houdt in 2014 toezicht op de voortgang hiervan.

Collecties

In 2013 zijn 82 vragen met betrekking tot dit onderwerp binnengekomen. In 34 gevallen betrof het een vraag of een specifiek voorwerp op grond van de Wet tot behoud van cultuurbezit beschermd is. Er kwamen 15 verzoeken binnen om inzage in de lijst van beschermde voorwerpen en 3 vragen over het beheer van cultuurgoederen. In de overige 30 gevallen betrof het informatievragen over de in- en uitvoer van cultuurvoorwerpen. De vragen gaven geen aanleiding tot verdere acties.

Naast de vragen werden 5 incidenten gemeld, waarvan op 4 actie is ondernomen. Van deze meldingen gingen er 2 over Museum Catharijneconvent in Utrecht. De eerste melding betrof een gestolen monstrans. Door optreden van de politie is de monstrans weer teruggevonden. De tweede melding werd gedaan door Museum Catharijneconvent zelf en betrof een risicovolle situatie die ontstond als gevolg van achterstallig onderhoud van de klimaatinstallatie door de Rijksgebouwendienst.
Twee andere meldingen werden gedaan vanwege bezorgdheid over het beheer van de kruiswegstaties van de St. Odulphuskerk in Assendelft en van de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek. De statie in de St. Odolphuskerk valt buiten het toezicht van de Erfgoedinspectie. Over de toestand van de andere statie, van de hand van Jan Toorop, is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geïnformeerd.

Archeologie

Er zijn 13 informatievragen over archeologie binnengekomen waarvan 6
afkomstig van burgers.

Ook werden 9 meldingen gedaan. Deze gingen over (mogelijke) tekortkomingen bij gemeenten of bij vergunninghouders. De meeste meldingen werden gedaan door archeologen die werkzaam zijn bij bedrijven of overheden (8 van de 9). De Erfgoedinspectie werd tweemaal benaderd in haar rol van toezichthouder met meldingen over (gebrek aan) kwalificaties van archeologisch specialisten.

Monumenten

Er is 26 keer door burgers en 3 keer door gemeenten een vraag gesteld over monumenten.
Uit de vragen van burgers sprak hun zorg over de omgang met rijksmonumenten of ontwikkelingen in beschermde stads- of dorpsgezichten (22). Van de burgervragen gingen er 4 over schade aan monumenten en een beschermd stads- of dorpsgezicht door aardschokken in het noordelijk gaswinningsgebied. Alle verzoeken zijn beantwoord door uitleg over taken van de gemeenten te geven of de vraagstellers werden doorverwezen naar de juiste instantie om de vraag te beantwoorden. Omdat door de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) het toezicht op gemeentes is overgegaan van de Erfgoedinspectie
naar de provincies, is dit jaar een begin gemaakt met het doorsturen
van vragen voor de provincie aan de contactpersoon interbestuurlijk toezicht bij de desbetreffende provincie.